W roku szkolnym 2016/2017 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wkroczyła w jubileuszową XXX edycję. Przygotowania do jubileuszu przysłoniły i zastopowały przeciągające się procedury ogłoszonego przez MEN otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

       Dotychczasowe umocowanie do organizacji Olimpiady – trzyletnia umowa między Ministrem Edukacji Narodowej a Politechniką Warszawską – kończyło się 31 sierpnia 2016 r. Ze zrozumieniem należy przyjąć, że po wyborach parlamentarnych z października 2015 r. nowe władze nie były jeszcze przygotowane do wprowadzenia pożądanych przez organizatorów olimpiad zmian i „odgrzały stare kotlety” ogłaszając 21 marca 2016 r. kolejny wspomniany wyżej konkurs. Jednocześnie trwała Ogólnopolska Debata o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Zgodnie z harmonogramem wyniki konkursu zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 12 maja 2016 r. Po ponad 8 latach i przy zaostrzonych regułach konkursu Politechnice Warszawskiej została przyznana większa kwota dotacji na organizację OWiUB (na poziomie dotacji przyznawanych przed rokiem 2008). Regulamin konkursu nie przewidywał terminu zawarcia nowej umowy i sprawa utknęła w niekończących się procedurach w ministerstwie.

     Ogłoszenia szczegółowych wytycznych i terminów przeprowadzania zawodów dwóch poprzednich edycji następowało do 30 czerwca – przed kolejnym rokiem szkolnym. Tymczasem dopiero 28 czerwca 2016 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych otrzymał oficjalną informację o decyzji Ministra Edukacji Narodowej rozstrzygającej konkurs oraz o planowanych negocjacjach przed podpisaniem umowy na organizację olimpiady związanych z kosztorysem, harmonogramem, regulaminem i zakresem realizacji zadania.

      12 lipca 2016 r. w MEN odbyły się konsultacje i jeszcze tego samego dnia Politechnika Warszawska przedstawiła ministerstwu zaktualizowaną ofertę. Już po negocjacjach – 28 lipca 2016 r. ministerstwo przekazało pismo informujące o zmianie podziału środków na poszczególne lata w zakładanym budżecie (bez zmiany całkowitej kwoty dofinansowania). Jeszcze tego samego dnia Politechnika Warszawska przedstawiła ministerstwu kolejną aktualizację oferty ze skorygowanym kosztorysem.

       8 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało organizatorowi do podpisania umowę wraz z treścią dokumentów niezbędnych do jej zawarcia. 10 sierpnia 2016 r. Politechnika Warszawska podpisała umowę i przekazała wraz z plikiem wymaganych dokumentów (m. in. z nowym Regulaminem OWiUB) do podpisania Ministerstwu Edukacji Narodowej.

      1 września 2016 r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017, a ponieważ organizator Olimpiady nie otrzymał jeszcze informacji o podpisaniu umowy Komitet Główny OWiUB ograniczył się w swoich działaniach do podania przyjętych podczas negocjacji w MEN terminów poszczególnych etapów zawodów i miejsca Finału Centralnego. Z uwagi, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. skończyła się kadencja władz Uczelni organizator musiał powtórnie podpisać umowę przez umocowanych nowych przedstawicieli władz. 13 września 2016 r. Politechnika Warszawska złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej ponownie podpisaną umowę. Potem MEN jeszcze dwukrotnie stwierdzał nieścisłości w dostosowaniu kosztorysu do warunków regulaminu konkursu na organizację olimpiad, a organizator ponownie podpisywał umowę, by w 30 września 2016 r. otrzymać telefoniczną informację z MEN o zawarciu umowy.

        3 października 2016 r., w dniu inauguracji nowego roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej PW Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało organizatorowi OWiUB zawartą w dniu 29 września 2016 r. umowę na realizację XXX, XXXI i XXXII edycji Olimpiad i Komitet Główny niezwłocznie opublikował pełny „Harmonogram organizacji zawodów XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2016/2017”.