Za poniższym opisem przykładowe relacje z zawodów OWiUB.

 

I. Krok po kroku w XXXV OWiUB – skrócony opis od zgłoszenia startu do Finału Centralnego.

 

krok 1. Olimpiada jest adresowana do zainteresowanych tematyką związaną z budownictwem uczniów polskich szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników i branżowych szkół II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. Jednak z uwagi na tematykę Olimpiady obejmującą treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych, znajomość tylko samych dziedzin kształcenia ogólnego – matematyki, fizyki i chemii, będących podbudową kształcenia zawodowego, nie wystarczy do osiągnięcia sukcesów w zawodach OWiUB.

 

krok 2. Przystąpienie do zawodów jest dobrowolne, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady, a także z przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i jest warunkowane zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika dla celów Olimpiady. Wzór oświadczenia jest do pobrania w witrynie internetowej OWiUB (kliknij). W witrynie w odpowiednich zakładkach znajdują się wszystkie niezbędne informacje dot. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza nie organizuje się zawodów I stopnia Olimpiady, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, po konsultacji z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym Olimpiady. Oryginały oświadczeń uczestników o przystąpieniu do zawodów przechowuje się w Komitecie Szkolnym Olimpiady do zakończenia edycji.

 

krok 3. Do 22 grudnia trwa etap szkolny. Do 30 września został ustalony termin zadeklarowania startu szkoły w zawodach, tj. wypełnienia i wysłania pocztą elektroniczną na adres wybranego Komitetu Okręgowego OWiUB skanu podpisanej i podstemplowanej Deklaracji startu szkoły w zawodach (kliknij Wzór). W zgłoszeniu podaje się informacje o liczbie uczniów w klasach IV i III o budowlanym profilu kształcenia, która będzie istotną przy ustalaniu liczby uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych. Komitety Szkolne dowolnie ustalają dokładną datę zawodów I stopnia (szkolnych) w terminie do 30 listopada i niezwłocznie po zawodach przekazują skan zgłoszenia kandydatów pocztą elektroniczną na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady. 

 

krok 4. Komitety Szkolne przygotowują tematy skorelowane z podstawą programową kształcenia w obszarze budowlanym i przeprowadzają zawody szkolne. W zawodach szkolnych od uczestników jest wymagany poziom wiedzy i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych. Organizator Olimpiady powierza Komitetom Szkolnym dobór szczegółowych: tematyki i zasad wyłonienia zwycięzców zawodów, bowiem w szkolnym etapie zawodów nie chodzi o porównanie w skali kraju wyników uczniów uzyskanych wg jednakowego zestawu tematów, a – o rozpoznanie potencjalnych najlepszych reprezentantów szkoły na zawody okręgowe.

 

krok 5. Komitet Szkolny z dyrektorem szkoły zgłaszają do wybranego Komitetu Okręgowego listę uczniów do zawodów okręgowych w XXXV OWiUB na papierowym formularzu niezwłocznie po zakończeniu zawodów szkolnych. Wzór Zgłoszenia listy kandydatów do zawodów jest do pobrania w witrynie internetowej Olimpiady (kliknij).

 

krok 6. Szkoła uzyskuje prawo ustalenia kandydatów na zawody okręgowe wg oceny liczby i wskaźnika procentowego uzyskanych punktów przez uczestnika, a nie według wcześniej przyznanego szkole limitu miejsc. Kierując się powyższymi zasadami Komitety Szkolne ustalają listy kandydatów na zawody okręgowe i przekazują je właściwym Komitetom Okręgowym do rozpatrzenia. Do list dołącza się kserokopie lub skany oświadczeń (krok 2) osób zgłaszanych do reprezentowania szkoły w zawodach okręgowych.

 

krok 7. Liczby i listy uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) zaplanowanych na 5 marca 2022 r. ustalają Komitety Okręgowe Olimpiady:

 

a) centralna pula miejsc na zawody II stopnia (okręgowe) zostanie ustalona oraz rozdzielona pomiędzy okręgi po zakończeniu etapu szkolnego przez Kolegium Pełnomocników po wpłynięciu do Komitetu Głównego Olimpiady wszystkich zgłoszeń list kandydatów ze szkół. Do obliczenia wskaźnika proporcjonalnego podziału centralnej puli miejsc potrzebne jest poznanie liczby uczniów klas IV i III w szkołach, które przeprowadziły zawody szkolne i zgłosiły kandydatów do zawodów okręgowych:

 

                    Uc                Uc                                    Uo

Wc  =          -           =     -                           Po  =    -

            (Pc - sz1)        Mc                                   Wc

 

              Wc – wskaźnik proporcjonalnego podziału centralnej puli miejsc

 

              Uc  – krajowa liczba uczniów klas IV i III (razem) w szkołach

                      zgłaszających kandydatów na zawody okręgowe

 

              Pc – centralna pula miejsc na zawody okręgowe

 

              sz1 – liczba miejsc po 1 dla każdej szkoły

                      (liczba szkół zgłaszających kandydatów)

 

              Mc– liczba miejsc do proporcjonalnego podziału centralnie

 

              Uo – liczba uczniów klas IV i III (razem) w szkołach

                     zgłaszających kandydatów na zawody w okręgu             

 

              Po – pula miejsc dla okręgu z proporcjonalnego podziału

 

              Po + sz1 – liczba miejsc dla okręgu

 

b) Komitety Okręgowe po otrzymaniu (wg powyższej procedury) liczby miejsc na zawody okręgowe, przystępują do ich rozdzielenia pomiędzy szkoły:

 

- jeżeli liczba wszystkich zgłoszonych kandydatów na zawody w okręgu jest mniejsza lub równa przyznanej puli miejsc, to dopuszcza się wszystkich zgłoszonych, a nie wykorzystane miejsca powracają do dodatkowego rozdziału z puli centralnej,

 

- jeżeli liczba wszystkich zgłoszonych kandydatów na zawody w okręgu przekracza przyznaną pulę miejsc i możliwości organizacyjne nie pozwalają dopuścić do udziału w zawodach okręgowych wszystkich zgłoszonych kandydatów, Komitet Okręgowy wylicza wskaźnik proporcjonalnego podziału puli miejsc dla okręgu:

 

              Uo                                            Usz

Wo  =    -                           1 + Lsz   =   - 

             Po                                           Wo

  

              Wo – wskaźnik proporcjonalnego podziału puli miejsc dla okręgu

 

              Uo – liczba uczniów klas IV i III (razem) w szkołach

                     zgłaszających kandydatów na zawody w okręgu             

 

              Po – pula miejsc dla okręgu z proporcjonalnego podziału

 

              Usz  – liczba uczniów klas IV i III (razem) w szkole

                       zgłaszającej kandydatów na zawody okręgowe

 

              1 + Lsz – liczba miejsc dla szkoły

 

Jeżeli wyliczona według powyższego rozdziału liczba miejsc dla szkoły jest wyższa niż zgłoszona przez szkołę w Zgłoszeniu listy kandydatów, to wracają one do puli miejsc dla okręgu i podlegają dodatkowemu rozdziałowi według powyższych zasad pomiędzy szkoły, którym w pierwotnym rozdziale nie została uwzględniona cała lista kandydatów.

 

c) w tym kroku na drodze do Finału bardzo istotnym jest przestrzeganie terminów zakończenia etapu szkolnego, tj. przeprowadzenia zawodów szkolnych i zgłoszenia kandydatów do zawodów okręgowych do 30 listopada. Szkoły powinny jak najszybciej przekazać Zgłoszenia list kandydatów do Komitetów Okręgowych (na początek za pomocą poczty e-mail, a oryginały można doręczyć później). Bez tych danych nie będzie możliwe podjęcie decyzji o podziale miejsc pomiędzy okręgi i pomiędzy szkoły oraz o kwalifikacji na zawody okręgowe zgłoszonych kandydatów. Organizatorzy zawodów mając do dyspozycji przedmiotowe dane i powyżej przedstawione narzędzia (zasady kwalifikacji) są w stanie szybko podjąć oczekiwane przez szkoły i uczestników decyzje. Zakwalifikowani do etapu okręgowego będą mogli szybciej przystąpić i mieć więcej czasu na przygotowanie się do zawodów. Liczby uczniów (a następnie listy) zakwalifikowanych do zawodów okręgowych z poszczególnych szkół zostaną podane najszybciej jak to będzie możliwe w witrynie internetowej Olimpiady w zakładce „Szkoły olimpijskie” (kliknij) – przy każdej szkole w wykazie szkół olimpijskich.

 

krok 8. Liczbę uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) zaplanowanych na 8-9 kwietnia 2022 r. Komitet Główny Olimpiady ustalił w dniu 8 października 2021 r. Uwzględniając okoliczność jubileuszu 35-lecia Olimpiady i możliwości organizacyjne pula miejsc na zawody centralne wynosi maksymalnie 88 uczestników + 2 dwóch najlepszych reprezentantów szkoły gospodarza zawodów. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych powstanie według poniższych zasad:

 

a) W trosce o pozyskanie przyszłych organizatorów zawodów centralnych oraz kierując się zasadą gratyfikacji za dobrowolne podjęcie się wielkiego wysiłku organizacyjnego szkole będącej gospodarzem zawodów centralnych przysługuje prawo zgłoszenia do zawodów centralnych dodatkowo dwóch najlepszych reprezentantów niezależnie od ogólnych zasad kwalifikacyjnych,

 

b) każdy uczestnik, jeżeli zajął w zawodach okręgowych miejsca od 1 do 3 zostaje zakwalifikowany na zawody centralne (łącznie 36 miejsc),

 

c) pozostałe miejsca na zawody centralne, wypełnią uczestnicy zakwalifikowani przez Jury Olimpiady na podstawie kryterium uzyskanych punktów w zawodach okręgowych (według ogólnopolskiego zestawienia wyników tych zawodów). Jury Olimpiady ogłosi listę kwalifikacyjną na zawody centralne w witrynie internetowej OWiUB w określonym w Harmonogramie terminie do 18 marca 2022 r.

 

d) uczestnicy zakwalifikowani na zawody centralne, jeżeli zdobyli w zawodach okręgowych lub zdobędą w zawodach centralnych co najmniej 40 pkt. uzyskują tytuły finalisty Olimpiady, a tym samym prawo do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na studia w uczelniach technicznych (na podstawie uchwał Senatów uczelni) oraz – prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). Powyższe uprawnienia dotyczą również uczestników, którzy w zawodach centralnych zdobędą co najmniej 50 pkt. i uzyskają tytuły laureatów Olimpiady.

 

Krok dodatkowy. W przypadku rezygnacji, zachorowań i wypadków losowych uczestników zakwalifikowanych na zawody II i III stopnia w miejsce nieobecnych w zawodach mogą wziąć udział uczestnicy rezerwowi, tj. sklasyfikowani na kolejnych najwyższych miejscach podczas zawodów niższego stopnia. W zawodach okręgowych taka sytuacja będzie dotyczyć uczestników z tej samej szkoły, natomiast w zawodach centralnych uczestników wskazanych przez Centralne Jury Zawodów z ogólnopolskiego zestawienia wyników zawodów okręgowych.

 

 

II. Przykłady relacji z zawodów OWiUB.

 

 

Finał Centralny

 

REFLEKSJE  LAUREATA  OWiUB   Kliknij

 

 

Okręg I

 

Zespół Szkół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu/MEDIA o nas

http://www.naszraciborz.pl/site/tag/owiub.html

 

Okręg IV

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

http://www.zsb.lm.pl/237/n_645/tomasz_finalista_xxvii_olimpiady_wiedzy_i_umiejetnosci_budowlanych

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie

http://zs1ostrzeszow.pl/nasza-szkola/olimpiady/129-xxvii-olimpiada-wiedzy-umiejetnosci-budowlanych-2014

 

Okręg V

 

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

http://www.zste.myslenice.pl/olimpiady

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

http://www.zs2-bochnia.pl/index.php?id=4&zoom=462

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

http://www.zszpinczow.pl/index.php/190-olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanej

 

Okręg VI

 

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

http://www.tab.edu.pl/olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych/?c=mdTresc-cmPokaz-604

 

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

http://www.zst-ciechanow.pl/pliki/0tc_18_2013.jpg

 

Okręg VII

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

http://www.zs4-sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-604