Komunikaty Rady Naukowej poniżej

 

Rada Naukowa jest zespołem stałym Komitetu Głównego OWiUB

(§ 2, pkt. 2.2.7. ust. b) w związku z pkt. 2.2.6. Regulaminu Olimpiady)

 

   Zadaniem Rady Naukowej jest zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego Olimpiady. Rada monitoruje program Olimpiady i odpowiada za przygotowanie tematów na zawody okręgowe i centralne. Skład Rady Naukowej stanowią przede wszystkim nauczyciele akademiccy. W jej skład mogą wchodzić osoby spoza Komitetu Głównego.

 

Pracami Rady Naukowej kieruje Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB,

dr inż. Anna Jankowska – Politechnika Warszawska.

 

   Członkami Rady Naukowej są: 

członkowie Komitetu Głównego OWiUB

1. dr inż. Kruk Magdalena

    – Politechnika Warszawska

2. dr hab. inż. Kulbik Marian

    – Politechnika Gdańska

3. dr inż. Lelusz Małgorzata

    – Politechnika Białostocka

4. doc. dr inż. Maciejończyk Rudolf

    – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

5. dr inż. Maj Tadesz

    – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

6. dr inż. Marynowicz Andrzej

    – Politechnika Opolska

7. dr hab. inż. Prusiel Jolanta

    – Politechnika Białostocka

8. dr inż. Radoń Marcin

    – Politechnika Krakowska

9. dr hab. inż. prof. PW Szmigiera Elżbieta

    – Politechnika Warszawska

10. dr inż. Włodarczyk Maria

    – Politechnika Warszawska

11. dr hab. inż. prof. PW Woyciechowski Piotr

    – Politechnika Warszawska

 

 

Komunikat Rady Naukowej (3) 

dot. zakresu wymagań wiedzy, umiejętności i kompetencji w etapach okręgowym i centralnym oraz rodzaju tematów XXIX edycji OWiUB

 

     Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w trosce o właściwy poziom merytoryczny Olimpiady przygotuje tematy zgodnie z Koncepcją programową zawartą w Regulaminie OWiUB z 2015 roku i z uwzględnieniem Wykazu literatury (zał. do Regulaminu).

     Spośród 691 uczestników zakwalifikowanych po zawodach szkolnych do etapu okręgowego o prawo startu w etapie centralnym (80 miejsc) będzie ubiegać się 350 uczniów klas IV, 290 uczniów klas III i 51 uczniów klas II. Uczniowie klas IV będą rywalizować o prawo przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, natomiast uczniowie klas III i II również o uzyskanie zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Z uwagi na strukturę składu uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych zakres tematyczny zadań zawodów II stopnia będzie zgodny z nową podstawą programową obejmującą kształcenie wspólne w obszarze kształcenia budowlanego (B), stanowiącego podbudowę do kształcenia w zawodzie – PKZ (B.k) lub grupie zawodów – PKZ (B.c) i kształcenie właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach – B.30. (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej) i B.33. (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych).

     Natomiast rodzaj tematów zawodów III stopnia nie ulegnie zmianom w stosunku do poprzednich edycji Olimpiady, ponieważ sprawdzenie poziomu przygotowania uczestników powinno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom szkół wyższych wobec kandydatów na studia, których potwierdzeniem będzie nadanie tytułów laureata.

     Rada Naukowa zwróci szczególną uwagę na takie sformułowanie treści tematów, aby maksymalnie ograniczyć możliwość różnej interpretacji poleceń przez uczestników zawodów i tym samym ułatwić ujednolicenie oceniania prac przez Zespoły Sprawdzające Centralnego Jury Zawodów.

     Na podstawie analizy prac etapu okręgowego z lat ubiegłych Rada Naukowa uznała za wskazane większe wyrównanie pracochłonności i punktacji zadań (ograniczenie liczby zadań o najwyższej i najniższej punktacji).

 

Warszawa,  13 stycznia 2016 r.

 

 

Komunikat Rady Naukowej (2) 

w sprawie zawodów okręgowych w edycji 2014/2015

 

   Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uprzejmie informuje, że z uwagi na scentralizowany tryb kwalifikowania uczestników eliminacji okręgowych na zawody centralne i uwzględniając doświadczenia z ubiegłego roku przewiduje się następujące zmiany organizacyjne:

   1. liczba zadań na eliminacjach okręgowych – 2 x 7 = 14,

   2. waga merytoryczna i pracochłonność zadań, a więc i punktacja będą stosunkowo wyrównane,

   3. w każdym arkuszu będzie po jednym zadaniu za 10 pkt.,

   4. ogólna liczba punktów w etapie okręgowym – 2 x 40 = 80 (bez zmian).

 

   Przy ustalaniu kolejności prac o równej liczbie punktów uwzględniane będą kryteria dodatkowe:

   a) większa liczba zadań oceniona na poziomie  maksimum,

   b) mniejsza liczba zadań oceniona na 0 pkt.,

   c) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalną liczbę punktów.

   Jeżeli wymienione kryteria nie okażą się wystarczające zespół sprawdzający, biorąc pod uwagę ogólny obraz osiągnięć uczestników w etapie okręgowym, określi i zastosuje kryteria dodatkowe.

   Kolejność prac po etapie okręgowym jest ustalana przed ich odtajnieniem.

 

   W tegorocznej edycji OWiUB zakres tematyczny oraz charakter zadań odpowiadają koncepcji programowej OWiUB zawartej w obowiązującym Regulaminie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z nowej podstawy programowej.

 

   Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy – Uczestnicy Olimpiady

 

   Drugi raz przygotowujemy się do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych według nowego Regulaminu. Dołożymy wszelkich starań aby te zawody spełniły wymogi „fair play”, ale wszyscy wiemy, że to postawa zawodników, ich szacunek dla siebie i innych są tu najważniejsze.

 

   Wiedza i rozumienie są wartością samą w sobie, są jednym z najważniejszych gwarantów naszej wolności, są też najlepszym fundamentem umiejętności, bo otwierają na możliwość zmiany. Uczenie się, niezależnie  od form organizacyjnych i programów, zmiennych mód i deklarowanych celów edukacji, jest zawsze procesem angażującym emocje i wolę samego zainteresowanego. Ucząc się dla siebie tworzymy wartość, którą można się dzielić i wymieniać. Przed wami niemal pół wieku aktywności zawodowej. Kiedy się wie „co, jak i dlaczego chce się robić” to rynek pracy nie jest bezpostaciowym właścicielem niewolników, a przestrzenią działania, którą to Wy wkrótce będziecie kształtować.

 

   W programie merytorycznym OWiUB nie ulegliśmy magii testów nawet w okresie jej apogeum, więc teraz nie będzie radykalnych zmian w sposobie formułowania tematów. Budownictwo jest twardą, skomplikowaną i dosłownie osadzoną w ziemi realnością. Wiemy, że dopiero zaczynacie tę rzeczywistość poznawać. Przedmiotem Olimpiady jest zatem znajomość podstawowych warunków i reguł funkcjonowania tego obszaru ludzkiej działalności (często opisywanych językiem nauk podstawowych i technicznych) i umiejętność ich celowego zastosowania.

 

Warszawa,  8 grudnia 2014 r.

 

 

Komunikat Rady Naukowej (1) 

dot. rodzaju tematów zawodów i kryteriów oceny prac przez Centralne Jury Zawodów w bieżącej edycji.

 

   Rada Naukowa Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uprzejmie informuje, że z uwagi na scentralizowany tryb kwalifikowania uczestników eliminacji okręgowych na zawody centralne przewiduje się następujące zmiany organizacyjne:

   1. liczba zadań na eliminacjach okręgowych – 2 x 8 = 16,

   2. waga merytoryczna i pracochłonność zadań, a więc i punktacja będą bardziej wyrównane (wokół średniej 5 pkt.).

   Ogólna liczba punktów w etapie okręgowym – 2 x 40 = 80 (bez zmian).

 

   Przy ustalaniu kolejności prac o równej liczbie punktów uwzględniane będą kryteria dodatkowe:

   a) liczba zadań oceniona na poziomie maksimum,

   b) mniejsza liczba zadań oceniona na 0 pkt.,

   c) mniejsza liczba zadań oceniona na kolejną minimalną liczbę punktów.

   Jeżeli wymienione kryteria nie okażą się wystarczające zespół sprawdzający, biorąc pod uwagę ogólny obraz osiągnięć uczestników w etapie okręgowym, określi i zastosuje kryteria dodatkowe.

 

   Przypominamy, że kolejność prac na etapie okręgowym będzie ustalana przed ich odtajnieniem.

 

   W tegorocznej edycji OWiUB zakres tematyczny oraz charakter zadań odpowiadają programowi Olimpiady z lat ubiegłych.

 

Warszawa, 5 lutego 2014 r.